Konkurs na stanowisko specjalista w Zakładzie Muzykologii Instytutu Sztuki PAN

Dyrekcja Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko specjalista w Zakładzie Muzykologii Instytutu Sztuki PAN

 1. Wymagania wobec kandydatek i kandydatów:
 • ukończone magisterskie studia muzykologiczne
 • tytuł zawodowy magistra w zakresie muzykologii lub stopień naukowy doktora w zakresie nauk o sztuce
 • motywacja do prowadzenia badań nad historią muzyki dawnej (do XVIII wieku), w tym prac źródłoznawczo-muzycznych i edytorskich
 • umiejętność posługiwania się na podstawowym poziomie edytorem nutowym Finale i/lub Sibelius
 • doświadczenie w redagowaniu tekstów naukowych w języku polskim
 • znajomość języka angielskiego.

 

 1. Kandydatki i kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:
 • zgłoszenie udziału w konkursie
 • odpis dyplomu dokumentujący posiadany tytuł zawodowy i magistra, i ewentualnie stopień naukowy doktora,
 • życiorys ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu edukacji, pracy zawodowej i aktywności naukowej (w tym udział w projektach badawczych i konferencjach)
 • ewentualnie wykaz publikacji
 • opinia samodzielnego pracownika naukowego z dyscypliny, którą reprezentuje kandydatka/kandydat
 • oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu i zatrudnienia Instytut Sztuki PAN będzie podstawowym miejscem pracy kandydata
 • oświadczenie RODO.

 

 1. Dokumenty w formie cyfrowej winny być przesłane do sekretariatu Instytutu Sztuki PAN kadry@ispan.pl (preferowany jeden plik) w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty ogłoszenia konkursu, czyli do 25 maja 2024 roku.
 2. Komisja konkursowa przeprowadzi z kandydatkami/kandydatami spełniającymi warunki konkursu rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmowy zostaną oni poinformowani drogą mailową co najmniej 7 dni przed jej terminem.
 3. Wyniki konkursu podane zostaną na stronie internetowej Instytutu Sztuki PAN nie później niż po 60 dniach od daty ogłoszenia konkursu.
 4. Instytut Sztuki PAN zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru kandydatki/kandydata.
 5. Instytut Sztuki nie zapewnia mieszkania.
 6. Praca może być wykonywana w siedzibie Instytutu Sztuki PAN w Warszawie lub Oddziale IS PAN w Krakowie.

Klauzula informacyjna RODO