FBC-TeNe zwiększenie dostępności cyfrowych zasobów nauki i kultury w Federacji Bibliotek Cyfrowych poprzez pozyskiwanie reprezentacji tekstowej i nutowej

Celem projektu FBC-TeNe jest zwiększenie dostępności cyfrowych zbiorów instytucji sektora publicznego polskich instytucji kultury i nauki poprzez rozbudowę serwisu Federacji Bibliotek Cyfrowych w zakresie wyszukiwania obiektów cyfrowych na podstawie zawartości tekstowej i nutowej.

Serwis posiada ponad 6 mln rekordów dla obiektów cyfrowych w wielu formach: od dokumentów tekstowych przez materiały audiowizualne do tzw. muzykaliów (np. dokumentów nutowych).

Obecnie wyszukiwanie obiektów cyfrowych odbywa się za pomocą metadanych przekazywanych przez współpracujące z wyszukiwarką instytucje kultury i nauki w Polsce. Zwiększenie dostępności cyfrowych zbiorów instytucji sektora publicznego będzie możliwe poprzez zastosowanie technik OCR i OMR. W przypadku dokumentów tekstowych, które poddane zostały cyfryzacji poprzez zeskanowanie, konieczne jest przeprowadzenie operacji pozyskiwania reprezentacji tekstowej, np. OCR (ang. Optical Character Recognition). W przypadku skanów utworów muzycznych konieczne jest z kolei wykonanie operacji pozyskiwania reprezentacji nutowej, np. OMR (ang. Optical Music Recognition) w celu uzyskania symbolicznego zapisu muzycznego i konwersji do różnych formatów (np. MIDI). Planowane jest również udostępnienie kolekcji muzyki ludowej zebranej i opracowanej przez Instytut Sztuki PAN oraz inne instytucje w ramach muzycznej biblioteki cyfrowej MIRELA, które do tej pory nie były agregowane w FBC. Ponadto wzbogacone zostaną funkcje portalu FBC polegające na usprawnieniu mobilnej jego wersji, utworzeniu nowoczesnych filtrów, które standaryzują dostęp do zasobów oraz wprowadzeniu ułatwień w dostępie do zasobów dla osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza niewidomych i słabowidzących.

Planowane efekty projektu:

· Zwiększenie dostępności zbiorów polskich instytucji kultury on-line poprzez rozbudowę serwisu Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC) – rozszerzenie agregacji z metadanych materiałów na ich treści;

· Udostępnienie bogatych zasobów muzycznych, w szczególności muzyki ludowej, zebranych i opracowywanych przez IS PAN oraz inne instytucje w ramach muzycznej biblioteki cyfrowej zagregowanej z FBC;

Partnerzy projektu: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (ICHB PAN PCSS), Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego. (projekt nr POPC.02.04.00-00-0012/20-00)

Okres realizacji projektu: 2021-03-01-2023-02-28.

Wartość projektu wynosi 1 772 880 PLN; wkład Funduszy Europejskich to 1 500 388,34 PLN.

Więcej o projekcie:

 https://tene.fbc.pionier.net.pl/