Konkurs na stanowisko pracownika naukowego typu post-doc

Dyrekcja Instytutu Sztuki PAN ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego typu post-doc w projekcie
Teatr Węgajty – 35 lat teatru antropologicznego i poszukiwań społeczno-kulturowych

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu "SONATA BIS 7" (2017/26/E/HS2/00357)

Liczba wolnych etatów: 1
Zatrudnienie: umowa o pracę – etat: 60 miesięcy

Wymagania wobec kandydatów:

 • stopień naukowy doktora w zakresie nauk humanistycznych uzyskany w terminie określonym przez NCN dla stanowiska post-doc;
 • doświadczenie badawcze: studia nad teatrem i dramatem XX i XXI wieku sytuujące się na pograniczu teatrologii i antropologii kultury;
 • posiada udokumentowany dorobek badawczy, na który składają się: prace na temat pamięci i tradycji w kulturze oraz widowisk kulturowych z udziałem osób społecznie marginalizowanych;
 • gotowość do pracy w nieregularnych ramach czasowych, poza miejscem zamieszkania (w okresie prowadzenia badań terenowych);
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w tworzeniu archiwum oraz w prowadzeniu badań terenowych, a także wystąpienia na konferencjach międzynarodowych i artykuły opublikowane w językach obcych.

Opis zadań:

 • opracowanie koncepcji internetowego archiwum Teatru Węgajty;
 • analiza, dokumentacja i krytyczne opracowanie materiałów archiwalnych w celu stworzenia i udostępnienia internetowego archiwum zespołu;
 • współpraca z osobą zatrudnioną na stanowisku technicznym (senior technician) nad wyborem, montażem i opracowaniem materiałów audiowizualnych i ikonograficznych;
 • przygotowanie narzędzia badawczego do prowadzenie badań terenowych w kraju i za granicą dotyczących pracy i oddziaływania Teatru Węgajty;
 • prowadzenie badań terenowych oraz kwerend badawczych w kraju i za granicą;
 • współredakcja publikacji zbiorowej poświęconej metodzie pracy Teatru Węgajty;
 • prezentacja wyników projektu w publikacjach naukowych, w tym anglojęzycznych;
 • prezentacja wyników projektu podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych;
 • współorganizacja konferencji międzynarodowej;
 • uczestnictwo w zebraniach zespołu badawczego.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • kopia dyplomu otrzymania stopnia naukowego doktora;
 • list motywacyjny (1800-2000 znaków);
 • życiorys (CV) zawierający następujące punkty:
  a) biogram naukowy,
  b) wykaz publikacji naukowych,
  c) uczestnictwo w konferencjach naukowych;
 • teksty wybranych 2 publikacji naukowych.

Termin i miejsce składania ofert:

Zgłoszenia kandydatów w formie papierowej i cyfrowej winny być złożone w Sekretariacie Instytutu Sztuki PAN osobiście lub drogą pocztową (ispan@ispan.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dn. 6 kwietnia 2018 r. od daty ogłoszenia konkursu
na adres:
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ul. Długa 26/28, 00-950 Warszawa
(w przypadku przesyłki – decyduje data stempla pocztowego)

W zgłoszeniu prosimy zawrzeć klauzulę:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
W przypadku wygrania konkursu oświadczam, że Instytut Sztuki PAN będzie moim podstawowym miejscem pracy oraz – że w okresie zatrudnienia w IS PAN będę corocznie składać deklarację zgody na zaliczenie mnie do liczby osób, która będzie uwzględniana przy przyznawaniu środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego Instytutu w ramach prowadzonej działalności statutowej.
Oświadczam również, że w okresie zatrudnienia w projekcie nie będę pobierać innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN oraz nie będę pobierać innego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy (w tym pracodawcy posiadającego siedzibę poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej)".

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. W etapie pierwszym Komisja Konkursowa dokona wstępnej oceny kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. Najwyżej ocenieni kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, stanowiącą drugi etap konkursu, która zostanie przeprowadzona między 16 a 19 kwietnia 2018 roku.
Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji tylko wybranych kandydatów.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 20 kwietnia 2018 roku.