Sound Memories: The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe

SoundMe. Kierownik projektu: prof. Karl Kügle (Utrecht), kierownik zespołu: dr hab. Paweł Gancarczyk prof. IS PAN


Zespół: dr hab. Paweł Gancarczyk prof. IS PAN (principal investigator), dr Antonio Chemotti (post-doc), mgr Bartłomiej Gembicki (PhD student), Mateusz Trojan (upowszechnianie badań).

tel. (+48 22) 50 48 282

Międzynarodowy projekt HERA realizowany był od 1 lipca 2016 r. do 30 września 2019 r. wspólnie z badaczami w uniwersytetów w Utrechcie, Cambridge, Heidelbergu/Zurychu i Pradze. Partnerami projektu były zespoły muzyki dawnej: Anonymous III (Cambridge), La Morra (Bazylea), Schola Gregoriana Pragensis (Praga) i Trigon (Leiden), zespół muzyki improwizowanej Bastarda (Warszawa) i projekt kompozytorski Soundscape/Spacesound (Praga). Na czele SoundMe stał prof. Karl Kügle (Utrecht), zaś kierownikami poszczególnych zespołów byli prof. Susan Rankin (Cambridge), prof. Inga Mai Groote (Heidelberg/Zurych), dr Lenka Hlávková (Praga) i dr hab. Paweł Gancarczyk (Warszawa). Przedmiotem badań stały się rozmaite formy obecności muzyki przeszłości w kulturze XIII–XVI wieku, rozpatrywane zarówno z punktu widzenia sposobów ich konserwacji, przekazywania i transformacji, jak i pełnionych funkcji religijnych i społecznych. Celem projektu było przełamanie paradygmatu historii muzyki skoncentrowanej na śledzeniu zjawisk uznanych za nowoczesne i innowacyjne, z pominięciem tego co dawne, konserwatywne i niezmienne.

Zespół warszawski zajął się repertuarem muzycznym późnego średniowiecza i wczesnej nowożytności w Europie Środkowej (w tym w Polsce) oraz we Włoszech. Zagadnienia szczegółowe: (1) obecność gatunków muzyki „ars nova”, zwłaszcza politekstualnego motetu w Europie Środkowej XV i XVI wieku (Gancarczyk), (2) śpiewnik Valentina Trillera (Wrocław 1555) jako świadectwo muzycznej przeszłości Śląska i funkcjonowania muzyki przeszłości w XVI wieku (Chemotti), (3) twórczość psalmowa w Wenecji XVI–XVIII wieku i recepcja muzyki weneckiej we współczesnej nauce i kulturze (Gembicki). Zespół warszawski prowadził również różnorodne działania upowszechniające badania, m.in. za pomocą video reportaży (Trojan).

Więcej informacji na stronie www.soundme.eu.

 

Instytut Sztuki PAN wyprodukował osiem filmów nt. projektu:

 • Sound Memories: The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe. 2016-2019 (6 minut) - film podsumowujący 3 lata trwania projektu, w którym wykorzystano zdjęcia z 5 krajów i wypowiedzi 9 uczestników w 6 językach. Film zrealizowano w ramach Short Film Awards, przyznanego w drodze konkursu przez HERA KE Fellows. Realizacja: Paweł Gancarczyk, Mateusz Trojan, Jakub Mycek-Kwieciński. Pierwsza emisja: 11 września 2019 r. (Centrum Solidarności w Gdańsku), premiera internetowa: 17 września 2019 r.
 • The Presence of the Past II (7 minut) - relacja z warsztatów i koncertu muzyki współczesnej, będącego wynikiem  współpracy między muzykologami a młodymi kompozytorami z Lubeki. Współproducent: Instytut Muzykologii Uniwersytetu Karola w Pradze. Realizacja: Paweł Gancarczyk, Mateusz Trojan, Jakub Mycek-Kwieciński. Pierwsza emisja: 11 września 2019 r.
 • Medieval Music Reaching Out. Sound Memories and our Cultural Roots (6 minut) - prezentacja działań upowszechnieniowych i edukacyjnych prowadzonych przez zespół projektu z Cambridge. Współproducent: Uniwersytet w Cambridge. Realizacja: Paweł Gancarczyk, Mateusz Trojan, Jakub Mycek-Kwieciński. Pierwsza emisja: 20 maja 2019 r.
 • The Polyphonic Hymns of Valentin Triller's „Ein Schlesich singebüchlein” (3 minuty) - klip promujący książkę Antonia Chemottiego opublikowaną w Instytucie Sztuki PAN. Realizacja: Mateusz Trojan i Jakub Mycek-Kwieciński. Pierwsza emisja: 1 marca 2019 r.
 • The Presence of the Past. Prague 3 October 2018 (9 minut) - filmowa relacja z koncertu muzyki współczesnej inspirowanej muzyką średniowiecza i renesansu. Współproducenci: Uniwersytet Karola w Pradze, Akademia Sztuk Scenicznych w Pradze. Realizacja: Paweł Gancarczyk, Mateusz Trojan, Jakub Mycek-Kwieciński. Pierwsza emisja: 18 grudnia 2018 r.
 • SoundMe Project Conference. Utrecht 28-29 May 2018 (9 minut) - reportaż, w którym oprócz wypowiedzi uczestników pojawiają się fragmenty nagrań eksperymentów muzycznych oraz koncertu, zorganizowanych w czasie konferencji. Muzyka w wykonaniu zespołów Trigon (Leiden), La Morra (Bazylea) i Bastarda (Warszawa). Współproducent: Uniwersytet w Utrechcie. Realizacja: Paweł Gancarczyk, Mateusz Trojan, Jakub Mycek-Kwieciński. Pierwsza emisja: 10 września 2018 r.
 • Sound Memories: The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe (7 minut) - film prezentuje główne założenia projektu, przedstawia jego uczestników i partnerów. Współproducent: Uniwersytet w Utrechcie. Realizacja: Paweł Gancarczyk, Mateusz Trojan, Jakub Mycek-Kwieciński. Pierwsza emisja: 4 sierpnia 2018 r.
 • Preserving and Transforming Sound Memories. Workshops in Prague and Warsaw (10 minut) - film dokumentuje warsztaty muzykologiczne, które odbyły się w Pradze i Warszawie w kwietniu 2018 r. z udziałem zespołu Anonymous III. Współproducent: Uniwersytet Karola w Pradze. Realizacja: Mateusz Trojan, Jakub Mycek-Kwieciński. Pierwsza emisja: 24 maja 2018 r.

 

O projekcie w innych mediach:

 

Kronika aktywności zespołu warszawskiego:

 • 25 września 2019 r. Paweł Gancarczyk wygłosił referat „A newly discovered manuscript from Opava and the St Emmeram Codex” na interdyscyplinarnej konferencji „Liturgie und Musik in St. Emmeram vom Mittelalter bis zur Frühen Neuzeit” (22-25 IX 2019 r.) w Ratyzbonie.
 • 11-12 września 2019 r. uczestnicy projektu wzięli udział w „HERA JRP Uses of the Past & Public Spaces Conference” w Centrum Solidarności w Gdańsku. Paweł Gancarczyk wygłosił prelekcję przed koncertem zespołów La Morra i Bastarda, Antonio Chemotti wziął udział w panelu poświęconym współpracy badaczy z partnerami nieakademickimi. W konferencji wzięli też udział Bartłomiej Gembicki i Mateusz Trojan.
 • 3-6 lipca 2019 r. w Bazylei odbyła się 47th Medieval and Renaissance Music Conference, podczas której referaty wygłosili: Antonio Chemotti („Regionalism, musical past, and the cult of the saints in early modern Silesia: Valentin Triller's <Gar nichts schedlichs>”), Paweł Gancarczyk („Sources of polyphonic music in Poland: four decades after the Census Catalogue”) i Bartłomiej Gembicki („The musicology of legendary places. Venice and its mythmakers”). Paweł Gancarczyk wygłosił również wstęp do koncertu przygotowanego w ramach projektu „SoundMe” pt. „Petrus Wilhelmi de Grudencz: contrasting visions of the past” (wyk. La Morra i Bastarda).
 • 18 czerwca 2019 r. odbyło się seminarium 12 z cyklu „SoundMe”, na którym wykład pt. „Shaping identity by singing: was there a 'Lutheran" soundscape around 1600?” wygłosiła prof. Inga Mai Groote (Zurych). Dyskusję poprowadził Antonio Chemotti.
 • 3 maja 2019 r. Paweł Gancarczyk wygłosił referat pt. „Towards new narratives in the historiography of medieval music: the case of the polytextual motet in Central Europe” na 3. Międzynarodowej Konferencji Muzykologicznej w Tbilisi.
 • 9 kwietnia 2019 r. dr Sean Curran (Cambridge) - podczas seminarium 11 z cyklu „SoundMe” - wygłosił wykład „Music writing and music history in a thirteenth-century song”. Dyskusję poprowadził Paweł Gancarczyk.
 • 30 marca 2019 r. w Studiu im. Agnieszki Osieckiej Polskiego Radia odbyła się premiera płyty zespołu Bastarda - partnera projektu - zatytułowana „Ars moriendi”. Konsultantem repertuaru płyty - zawierającej współczesne improwizacje nt. muzyki dawnej - był Antonio Chemotti, który wygłosił wstęp do koncertu.
 • 1 marca 2019 r. w Instytucie Sztuki PAN miała miejsce promocja publikacji „The polyphonic hymns of Valentin Triller's Ein Schlesich singebüchlein (Wrocław 1555)” (wyd. Antonio Chemotti). W spotkaniu z Antoniem Chemottim poprowadzonym przez Pawła Gancarczyka wzięło udział 35 osób. Zaprezentowano m.in. film promujący publikację (zob. tutaj).
 • 28 kutego i 1 marca 2019 r. odbyło się w Instytucie Sztuki PAN spotkanie robocze uczestników projektu, poświęcone m.in. sprawom wydawniczym oraz planom na okres do 30 września 2019 r. (data zakończenia projektu). W spotkaniu uczestniczył Tony Whyton (HERA KE & Impact Fellow).
 • 27 listopada 2018 r. w Instytucie Sztuki PAN odbyło seminarium 10 z cyklu „SoundMe”. Referat wygłosił Piotr Ziółkowski (Instytut Sztuki PAN, Studium Doktorackie) pt. „Rękopisy chorałowe kościoła Mariackiego w Gdańsku a krzyżacka tradycja liturgiczna”. W seminarium wzięło udział 17 osób.
 • 14 listopada 2018 r. Antonio Chemotti wygłosił wykład w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wiedeńskiego zatytułowany „Musical past and regionalism in early-modern Silesia: the hymnbook of Valentin Triller”.
 • 12 listopada 2018 r. Bartłomiej Gembicki wygłosił w Centro Vittore Branca w Wenecji wykład pt. „Salmi, miti et meme: Il vespro a Venezia da Willaert a Gardiner”.
 • 25-27 października 2018 r. odbyła się w Instytucie Sztuki PAN 47. Konferencja Muzykologiczna ZKP, zorganizowana przy współpracy projektu HERA i na temat związany z zakresem prowadzonych w nim badań („Przeszłość w muzyce - muzyka wobec tradycji”). Wygłoszono 60 referatów, wśród nich (w ramach specjalnej sesji) znalazły się referaty Pawła Gancarczyka („Nowo odkryte źródło polifonii na Śląsku XV wieku: rękopis RC 4 z Muzeum Śląskiego w Opawie”), Antonia Chemottiego („Regionalism, musical past, and the cult of the saints in early modern Silesia: Valentin Triller's <Gar nichts schedlichs noch>”) i Bartłomieja Gembickiego („Przeszłość i przyszłość znaczeń. Polichóralność w Wenecji i jej/nasze mity”). Zaprezentowano też postery Chemottiego, Gembickiego i Manon Louviot (Utrecht). W Komitecie Programowym konferencji pracował Paweł Gancarczyk, który aktywnie włączył się w jej organizację.
 • 18 października 2018 r. Antonio Chemotti wygłosił na uniwersytecie w Oksfordzie w ramach Seminar in Medieval nad Renaissance Music wykład pt. „Musical past and regionalism in early-modern Silesia: the hymnbook of Valentin Triller”.
 • Bartłomiej Gembicki w ramach konferencji pt. „Fonografia dla muzyki i nauki: historia, relacje, współczesność” (Instytut Sztuki PAN, 25-26 września 2018 r.) przedstawił referat pt. „Mozaiki, maski i gondole. Okładki płyt jako reprezentacje muzycznego mitu” (ze względu na nieobecność autora w Polsce referat został zaprezentowany w formie nagrania video).
 • 24-25 września 2018 r. Antonio Chemotti i Bartłomiej Gembicki wzięli udział w spotkaniu młodych badaczy uczestniczących w projektach HERA (Early Career Researcher event) w zamku Smolenice na Słowacji. Przedstawili postery prezentujące ich aktualne badania oraz wzięli udział w licznych szkoleniach i warsztatach.
 • 5-8 lipca 2018 r. uczestnicy projektu wzięli udział w Medieval and Renaissance Music Conference (MedRen 2018) w Maynooth w Irlandii. Antonio Chemotti wygłosił referat pt. „Hymn culture and enemies of the church in sixteenth-century Silesia” (5 lipca) oraz poprowadził jedną z sesji; Paweł Gancarczyk wygłosił referat „Polyphonic compositions in manuscript RC 4: A preliminary report” (7 lipca), w którym omawiał m.in. nowo odkrytą pieśń Piotra z Grudziądza - jej nagranie video: tutaj.
 • 2 lipca 2018 r. Antonio Chemotti wygłosił referat podczas warsztatów pt. „Saving and transforming sound memories: Motivations, strategies, techniques”, zorganizowanych przez projekt HERA w ramach International Medieval Congress w Leeds.
 • 29 czerwca 2018 r. Antonio Chemotti wziął udział w kolokwium badawczym „Musik vor 1600” w Weimarze, gdzie wygłosił referat pt. „Musical past and regionalism in early modern Silesia: The hymnbook of Valentin Triller (Wrocław 1555)”. Kolokwium zorganizowały instytuty muzykologii uniwersytetów w Weimarze-Jenie i Moguncji.
 • 12 czerwca 2018 r. Antonio Chemotti wygłosił wykład na Uniwersytecie w Ratyzbonie w ramach cyklu seminariów prowadzonych przez prof. Katelijne Schiltz. Tytuł wykładu: „Musical past and regionalism in early modern Silesia: The hymnbook of Valentin Triller (Wrocław 1555)”; nagranie video jednego z omawianych utworów: tutaj.
 • 8 czerwca 2018 r. w ramach IV Festiwalu Muzyki Dawnej im. Piotra z Grudziądza odbył się koncert partnera projektu - zespołu Bastarda. Muzycy zaprezentowali współczesne improwizacje inspirowane muzyką Piotra z Grudziądza. Koncert poprowadził Paweł Gancarczyk.
 • 31 maja-1 czerwca 2018 r. odbyło się w Utrechcie spotkanie robocze uczestników projektu, podczas którego przedstawiono dotychczasowe osiągnięcia poszczególnych zespołów i badaczy oraz przedyskutowano plany naukowe i publikacyjne. Sprawozdania z dotychczasowych prac złożyli wszyscy członkowie zespołu warszawskiego. Dokonano też prezentacji nagrań filmowych dokumentujących i promujących projekt, wyprodukowanych przez Instytut Sztuki PAN.
 • 28-29 maja 2018 r. członkowie zespołu warszawskiego wzięli udział w konferencji „Sound Memories: The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe”, zorganizowanej w Utrechcie na zakończenie drugiego roku realizacji projektu. Antonio Chemotti wygłosił referat „Regionalism, musical past, and the cult of the saints in early modern Silesia: Valentin Triller's <Gar nichts schedlichs noch>” oraz poprowadził dyskusję okrągłego stołu „Musical performance as a heuristic tool: Possibilities and limitations”. Paweł Gancarczyk wygłosił słowo wstępne do koncertu zespołów La Morra i Bastarda „Petrus Wilhelmi de Grudencz - contrasting visions of the past” i wziął udział w dyskusji okrągłego stołu „Researching late-medieval and early-modern music today - does it matter?”. Bartłomiej Gembicki wygłosił referat „The memory of meaning(s). Polychorality in Venice nad its/our myths”. Reportaż z konferencji: tutaj.
 • 22 maja 2018 r. odbyło się w Instytucie Sztuki PAN seminarium 9 z cyklu „SoundMe”. Referat „Three Masses from the Jan of Lublin Tablature - scribes, cantus firmi, and compositional models” przedstawiła Marya Fancey - stypendystka Fulbrighta w Akademii Muzycznej w Krakowie i Instytucie Sztuki PAN. W seminarium wzięło udział 20 osób.
 • 16 maja 2018 r. odbył się w Grudziądzu koncert zespołu Schola Gregoriana Pragensis. Otworzył on IV Festiwal Muzyki Dawnej im. Piotra z Grudziądza. Koncert poprowadził z estrady Paweł Gancarczyk - był on powtórzeniem warszawskiego koncertu z dnia 15 maja 2018 roku. Zgromadził ok. 100 słuchaczy.
 • 15 maja 2018 r. w ramach seminariów z cyklu „SoundMe” prof. Karl Kügle wygłosił wykład „The Koblenz fragments: a new source of late-medieval music, and the aesthetics of late 15th-century bookbindings”. Spotkanie poprowadził Antonio Chemotti. Wykładu wysłuchało 17 osób.
 • 15 maja 2018 r. w ramach Festiwalu „Warszawskie Spotkania Muzyczne” odbył się koncert zespołu Schola Gregoriana Pragensis - partnera projektu. Jego celem było zaprezentowanie wyników badań prowadzonych przez uczestników projektu, w tym mało znanych i nowo odkrytych kompozycji z XIV-XVI wieku. Komentarz do koncertu - zatytułowanego „Europejskie spotkania - trzy muzyczne stulecia” - wygłosił Paweł Gancarczyk. Koncert został zorganizowany przy współpracy z projektem SoundMe - wysłuchało go ok. 170 osób. Zapis filmowy jednego z utworów: tutaj.
 • 13 kwietnia 2018 r. odbyły się w Instytucie Sztuki PAN międzynarodowe warsztaty muzykologiczne z udziałem Jana Ciglbauera (Praga), Adama Mathiasa (Cambridge) i Antonia Chemottiego oraz zespołu Anonymous III. Warsztaty pt. „Preserving and transforming sound memories” poprowadził Paweł Gancarczyk. Wzięło w nich udział 25 słuchaczy. Relacja filmowa: tutaj.
 • 10 kwietnia 2018 r. Paweł Gancarczyk wygłosił na uniwersytecie w Bazylei wykład gościnny pt. „Petrus Wilhelmi de Grudencz (b. 1392) and the concept of Central Europe in musicological research”.
 • 10 kwietnia 2018 r. Antonio Chemotti wziął udział w międzynarodowych warsztatach muzykologicznych w Pradze pt. „Preserving and transforming sound memories” (warsztaty zostały powtórzone w Warszawie, w dn. 13 kwietnia 2018 r.).
 • 27 marca 2018 r. odbyło się w Instytucie Sztuki PAN seminarium 7 z cyklu „SoundMe”. Referat „Nowo odkryte msze Heinricha Fincka - źródła, styl i konteksty” wygłosił Grzegorz Kos (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina).
 • 19-21 marca 2018 r. Paweł Gancarczyk uczestniczył w konferencji „Disiecta membra musicae. The study of medieval music manuscripts fragments, ca. 800-1500”, zorganizowanej przez Magdalen College w Oksfordzie. Wygłosił referat „Preserved or destroyed? Questions on the sources of local polyphony in 15th-century Central Europe”.
 • 14-15 marca 2018 r. zespół warszawski wziął udział w „HERA Mid-Term Conference” w Wiedniu. Antonio Chemotti wygłosił referat w ramach sesji „Uses of the past for identity construction and institutional embedding of norms and values”. Członkowie zespołu wzięli udział w szkoleniach i wykładach.
 • 27 lutego 2018 r. odbyło się w Instytucie Sztuki PAN seminarium 6 z cyklu „SoundMe”. Referaty wygłosili: Jan Ciglbauer (Praga) i Manon Louviot (Utrecht). W seminarium wzięło udział 16 osób.
 • 25-26 stycznia 2018 r. odbyło się w Heidelbergu kolejne spotkanie uczestników projektu, połączone z sympozjum, na którym swoje wyniki badań zaprezentowali Antonio Chemotti i Bartłomiej Gembicki. W spotkaniu - dotyczącym też planów wydawniczych i upowszechnieniowych - uczestniczył również Paweł Gancarczyk.
 • 7 grudnia 2017 r. Paweł Gancarczyk poprowadził lekcje związane z tematyką projektu w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Bytomiu. Wraz z Bartłomiejem Gembickim odbył również konsultacje z nauczycielami historii muzyki ze szkół w Bytomiu i Katowicach.
 • 27 listopada 2017 r. Paweł Gancarczyk przedstawił założenia projektu HERA podczas wykładu gościnnego w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Tbilisi.
 • 19-20 października 2017 r. w Radziejowicach pod Warszawą odbyło się spotkanie robocze uczestników projektu połączone z warsztatami z Ascoli Ensemble. Antonio Chemotti przedstawił referat na temat śpiewnika Valentina Trillera (1555), skupiając się na kontekstach religijno-społecznych jego powstania; sprawozdania z bieżących prac złożyli również Paweł Gancarczyk i Bartłomiej Gembicki. W części warsztatowej wykonano i umówiono utwory z XV i XVI w. opracowane naukowo przez Chemottiego i Gancarczyka.
 • 10 października 2017 r. odbyło się w Instytucie Sztuki PAN seminarium 5 z cyklu „SoundMe”. Referat pt. „Claudio Monteverdi i <inne> nieszpory - mity i strategie w nagraniach muzyki dawnej” wygłosił Bartłomiej Gembicki. W seminarium wzięło udział 20 osób - badaczy i studentów.
 • 11-13 września 2017 r. Antonio Chemotti i Paweł Gancarczyk uczestniczyli we Wrocławiu w międzynarodowej konferencji pt. „Kultura muzyczna wrocławskich kościołów ewangelickich. Kształtowanie tradycji i muzyczna ekumenia”. Chemotti wygłosił referat „Valentin Triller's Ein Schlesich singebüchlein (Wrocław 1555)” (12 września), zaś Gancarczyk poprowadził trzy sesje konferencji.
 • 4-8 lipca 2017 r. uczestnicy projektu wzięli udział w 45th Medieval and Renaissance Music Conference w Pradze. Paweł Gancarczyk i Antonio Chemotti wygłosili referaty w ramach sesji panelowej poświęconej badaniom grupy praskiej i warszawskiej pt. „The polytextual motet in Central Europe and its long durée” (4 lipca), zaś Bartłomiej Gembicki wygłosił referat „Early music recording as mythography: Monteverdi and the 'other' Vespers” (8 lipca). Gancarczyk, Chemotti i Gembicki przewodniczyli również sesjom poświęconym muzyce XV i XVI wieku.
 • 3 lipca 2017 r. uczestnicy projektu spotkali się w Pradze, aby dokonać ewaluacji dotychczasowej działalności i omówić plany publikacyjne i konferencyjne; sprawozdanie z prac zespołu warszawskiego przedstawił Paweł Gancarczyk.
 • 20 czerwca 2017 r. odbyło się w Instytucie Sztuki PAN seminarium 4 z cyklu „SoundMe”. Referat pt. „Musical past and regionalism in Valentin Triller's Ein Schlesich singebüchlein (Wrocław 1555)” wygłosił Antonio Chemotti. W seminarium udział wzięło 17 osób - pracownicy i doktoranci Instytutu oraz zaproszeni goście.
 • 31 maja 2017 r. Antonio Chemotti wygłosił w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium wykład pt. „The musical past in 16th-century Silesia”.
 • 16 maja 2017 r. odbyło się w Instytucie Sztuki PAN seminarium 3 z cyklu „SoundMe”. Referat „Wawelski rękopis Kk I.2 ze zbiorów wawelskich - historia, praktyka i nowe ustalenia” wygłosił mgr Jacek Iwaszko (Uniwersytet Warszawski). W seminarium uczestniczyli pracownicy i doktoranci Instytutu oraz zaproszeni goście.
 • 30-31 marca 2017 r. w Cambridge odbyło się kolejne spotkanie uczestników projektu, poświęcone ewaluacji dotychczas przeprowadzonych badań, omówieniu planów publikacyjnych i upowszechnieniowych. Antonio Chemotti zaprezentował referat poświęcony śpiewnikowi Valentina Trillera (Wrocław 1555), jego kontekstom kulturowym i wybranemu repertuarowi. Podczas seminarium poprowadzonego przez Davida Ebena (Praga) wykonano i omówiono różne wersje jednej z pieśni Petrusa Wilhelmiego de Grudencz zachowanej w źródłach XV i XVI w. (w tym w śpiewniku V. Trillera).
 • 28 lutego 2017 r. odbyło się w Instytucie Sztuki PAN seminarium 2 z cyklu „SoundMe”. Referat „Havete veduto che vi sia segni del cantar a dui chori? Muzyka i autorytet ksiąg liturgicznych w kościele św. Marka w Wenecji” wygłosił Bartłomiej Gembicki. W seminarium wzięło udział 25 osób - pracownicy i doktoranci IS PAN, zaproszeni goście i studenci.
 • 13 grudnia 2016 r. odbyło się w Instytucie Sztuki PAN seminarium 1 z cyklu „SoundMe”. Referat „Music for the dead in Italy, 1550-1650” wygłosił Antonio Chemotti. W seminarium uczestniczyli pracownicy i doktoranci Instytutu oraz zaproszeni goście (m.in. z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego).
 • 1-2 grudnia 2016 r. miała miejsce w Heidelbergu interdyscyplinarna konferencja „The Authority of Materiality”, kończąca pierwszą fazę realizacji projektu. Bartłomiej Gembicki przedstawił referat „Havete veduto che vi sia segni del cantar a dui chori? Music and authority of the liturgical sources at St. Mark's in Venice”. Antonio Chemotti poprowadził jedną z sesji.
 • 27-29 listopada 2016 r. w Heidelbergu odbyło się piąte spotkanie uczestników projektu, podczas którego skoncentrowano się na zagadnieniach z zakresu studiów materialnych w naukach historycznych, a także na powiązaniu badań muzykologicznych z praktyką muzyczną (w dn. 29 listopada w spotkaniu wzięli udział wykonawcy z zespołu Ascoli Ensemble). Antonio Chemotti poprowadził dyskusję nt. społecznych aspektów funkcjonowania druków muzycznych oraz przygotował - wraz z Pawłem Gancarczykiem - transkrypcje do praktycznomuzycznej części spotkania
 • 28 października 2016 r. w Instytucie Sztuki PAN prof. Elżbieta Witkowska-Zaremba wygłosiła wykład pt. „Historical thinking in the late medieval music theory”. Wykładu wysłuchali uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście.
 • 27-28 października 2016 r. w Instytucie Sztuki PAN odbyło się czwarte spotkanie wszystkich uczestników projektu zorganizowane przez zespół polski. Poświęcone ono było analizom źródeł w powiązaniu z ich typologią. Paweł Gancarczyk przedstawił referat wprowadzający pt. „Introduction to typology of musical sources”. Podczas seminarium w Gabinecie Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie Antonio Chemotti, Paweł Gancarczyk i Bartłomiej Gembicki przedstawili tamtejsze źródła powiązane z tematyką projektu.
 • 18-19 września 2016 r. w Pradze odbyło się trzecie spotkanie wszystkich uczestników projektu poświęcone zagadnieniom powiązania muzyki z rytuałami liturgicznymi, przestrzenią i architekturą. W wykładzie wprowadzającym do konferencji Paweł Gancarczyk przedstawił zagadnienie muzycznej identyfikacji Europy Środkowej XV i XVI wieku. W dalszej części spotkania Antonio Chemotti i Bartłomiej Gembicki w swoich referatach odnieśli się krytycznie do niektórych aspektów interpretacji obecności muzyki w liturgii i przestrzeni sakralnej, odwołując się do przykładów z terenu Włoch XVI i początku XVII wieku.
 • 15-16 września 2016 r. Paweł Gancarczyk uczestniczył w konferencji zamykającej program HERA „Cultural Encounters”, a zarazem otwierającej nowy program „Uses of the Past”, w ramach którego realizowany jest grant SoundMe. W spotkaniu zorganizowanym w Pradze uczestniczyli przedstawiciele 36 projektów z 19 krajów.
 • 30-31 sierpnia 2016 r. odbyło się w Cambridge spotkanie uczestników projektu poświęcone metodologii badań nad przeszłością, pamięcią i tradycją oraz wybranym problemom historiografii. Podczas jednego z seminariów Bartłomiej Gembicki wygłosił referat nt. rozumienia pojęć „szkoła wenecka” i „polichóralność wenecka” w piśmiennictwie muzykologicznym.
 • 11-12 lipca 2016 r. odbyło się w Utrechcie pierwsze spotkanie uczestników projektu, którego celem była prezentacja zakresów badawczych poszczególnych zespołów, wyznaczenie szczegółowych kierunków badań oraz zdefiniowanie głównych problemów metodologicznych. Zagadnienia te w odniesieniu do zespołu warszawskiego omówił Paweł Gancarczyk.