Zarządzenie Dyrektora Instytutu Sztuki PAN

Wprowadza się następujące zasady zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród pracowników Instytutu Sztuki PAN:

 

ZARZĄDZENIE Nr 4/2020

Dyrektora Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk

z dnia 16 marca 2020 roku

 

 

 

Na podstawie art. 52 ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. 2019 poz. 1183), w związku z wejściem w życie ustawy z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), wprowadza się następujące zasady zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród pracowników Instytutu Sztuki PAN:

 

§1.

 1. Wprowadza się obowiązek ograniczania do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników na terenie Instytutu.
 2. Wszyscy pracownicy pionu merytorycznego zobowiązani są do wykonywania pracy w trybie zdalnym.
 3. Zobowiązuje się Kierowników Zakładów do ustalenia z podległymi pracownikami zakresu zadań możliwych do wykonywania poza siedzibą ISPAN oraz zdalnego nadzorowania ich realizacji.
 4. Dla działów i stanowisk pionu wspomagającego/obsługującego badania wprowadza się system dyżurów, ze skróconym czasem pracy.

 

 

§2.

 1. Odwołuje się wszelkie konferencje i spotkania organizowane na terenie ISPAN.
 2. Zawiesza się wszystkie wyjazdy służbowe pracowników oraz doktorantów ISPAN.
 3. Wstrzymuje się przyjazdy gości zagranicznych i krajowych do ISPAN.
 4. Wstrzymuje się udostępnianie pokojów gościnnych ISPAN.
 5. Wstrzymuje się udostępnianie zasobów  bibliotecznych i zbiorów archiwalnych.

 

§3.

 

 1. Wstrzymuje się egzaminy i obrony doktorskie.
 2. Wstrzymuje się zajęcia odbywane w trybie spotkań (zjazdy, seminaria itd.) w ramach studiów doktoranckich, Szkoły Doktorskiej Anthropos oraz studiów podyplomowych Instytutu Sztuki PAN.
 3. Zaleca się przygotowanie materiałów do przeprowadzenia zajęć w formie elektronicznej.

 

§4.

 1. W celu zapewnienia komunikacji zaleca się wykorzystywanie drogi mailowej.

 

§5.

 1. Pracownicy i doktoranci zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem SARS-CoV-2 Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz pracodawcy (ispan@ispan.pl).

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 marca 2020 r. i obowiązuje do odwołania.