Sound Memories: The Musical Past in Late-Medieval and Early Modern Europe

SoundMe. Kierownik projektu: prof. Karl Kügle (Utrecht), kierownik zespołu: dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. IS PAN


Zespół: dr Antonio Chemotti, mgr Bartłomiej Gembicki

tel. (+48 22) 50 48 282

Międzynarodowy projekt HERA realizowany jest wspólnie z badaczami w uniwersytetów w Utrechcie, Cambridge, Heidelbergu/Zurychu i Pradze. Partnerami projektu są zespoły muzyki dawnej: Anonymous III (Cambridge), La Morra (Bazylea), Schola Gregoriana Pragensis (Praga) i Trigon (Leiden), zespół muzyki improwizowanej Bastarda (Warszawa) i projekt kompozytorski Soundscape/Spacesound (Praga). Na czele SoundMe stoi prof. Karl Kügle (Utrecht), zaś kierownikami poszczególnych zespołów są prof. Susan Rankin (Cambridge), prof. Inga Mai Groote (Heidelberg/Zurych) i dr Lenka Hlávková (Praga) i dr hab. Paweł Gancarczyk (Warszawa). Przedmiotem badań są rozmaite formy obecności muzyki przeszłości w kulturze XIII–XVI wieku, rozpatrywane zarówno z punktu widzenia sposobów ich konserwacji, przekazywania i transformacji, jak i pełnionych funkcji religijnych i społecznych. Celem projektu jest przełamanie paradygmatu historii muzyki skoncentrowanej na śledzeniu zjawisk uznanych za nowoczesne i innowacyjne, z pominięciem tego co dawne, konserwatywne i niezmienne.

Zespół warszawski zajmuje się repertuarem muzycznym późnego średniowiecza i wczesnej nowożytności w Europie Środkowej (w tym w Polsce) oraz we Włoszech. Zagadnienia szczegółowe: (1) obecność gatunków muzyki „ars nova”, zwłaszcza politekstualnego motetu w Europie Środkowej XV i XVI wieku (Gancarczyk), (2) śpiewnik Valentina Trillera (Wrocław 1555) jako świadectwo muzycznej przeszłości Śląska (Chemotti), (3) twórczość psalmowa w Wenecji XVI–XVIII wieku (Gembicki).

Więcej informacji na stronie internetowej projektu.

O projekcie i innych aktywnościach Zakładu Muzykologii na antenie Radia dla Ciebie opowiada prof. Paweł Gancarczyk (11 stycznia 2017 r.). O projekcie HERA na antenie Programu 2 Polskiego Radia - wywiad z prof. Pawłem Gancarczykiem dla "Magazynu europejskiego" (21 stycznia 2017 r.) oraz na łamach kwartalnika "Academia" - wywiad z prof. Pawłem Gancarczykiem (przeprowadzony 13 października 2017 r., opublikowany pod koniec grudnia 2017 r.)

 

Kronika aktywności zespołu warszawskiego:

 • 27 lutego 2018 r. odbyło się w Instytucie Sztuki PAN seminarium 6 z cyklu "SoundMe". Referaty wygłosili: Jan Ciglbauer (Praga) i Manon Louviot (Utrecht). W seminarium wzięło udział 16 osób.
 • 25-26 stycznia 2018 r. odbyło się w Heidelbergu kolejne spotkanie uczestników projektu, połączone z sympozjum, na którym swoje wyniki badań zaprezentowali Antonio Chemotti i Bartłomiej Gembicki. W spotkaniu - dotyczącym też planów wydawniczych i upowszechnieniowych - uczestniczył również Paweł Gancarczyk.
 • 7 grudnia 2017 r. Paweł Gancarczyk poprowadził lekcje związane z tematyką projektu w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Bytomiu. Wraz z Bartłomiejem Gembickim odbył również konsultacje z nauczycielami historii muzyki ze szkół w Bytomiu i Katowicach.
 • 27 listopada 2017 r. Paweł Gancarczyk przedstawił założenia projektu HERA podczas wykładu gościnnego w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Tbilisi.
 • 19-20 października 2017 r. w Radziejowicach pod Warszawą odbyło się spotkanie robocze uczestników projektu połączone z warsztatami z Ascoli Ensemble. Antonio Chemotti przedstawił referat na temat śpiewnika Valentina Trillera (1555), skupiając się na kontekstach religijno-społecznych jego powstania; sprawozdania z bieżących prac złożyli również Paweł Gancarczyk i Bartłomiej Gembicki. W części warsztatowej wykonano i umówiono utwory z XV i XVI w.  opracowane naukowo przez Chemottiego i Gancarczyka.
 • 10 października 2017 r. odbyło się w Instytucie Sztuki PAN seminarium 5 z cyklu "SoundMe". Referat pt. "Claudio Monteverdi i <inne> nieszpory - mity i strategie w nagraniach muzyki dawnej" wygłosił Bartłomiej Gembicki. W seminarium wzięło udział 20 osób - badaczy i studentów.
 • 11-13 września 2017 r. Antonio Chemotti i Paweł Gancarczyk uczestniczyli we Wrocławiu w międzynarodowej konferencji pt. "Kultura muzyczna wrocławskich kościołów ewangelickich. Kształtowanie tradycji i muzyczna ekumenia". Chemotti wygłosił referat "Valentin Triller's Ein Schlesich singebüchlein (Wrocław 1555)" (12 września), zaś Gancarczyk poprowadził trzy sesje konferencji.
 • 4-8 lipca 2017 r. uczestnicy projektu wzięli udział w 45th Medieval and Renaissance Music Conference w Pradze. Paweł Gancarczyk i Antonio Chemotti wygłosili referaty w ramach sesji panelowej poświęconej badaniom grupy praskiej i warszawskiej pt. "The polytextual motet in Central Europe and its long durée" (4 lipca), zaś Bartłomiej Gembicki wygłosił referat "Early music recording as mythography: Monteverdi and the 'other' Vespers" (8 lipca). Gancarczyk, Chemotti i Gembicki przewodniczyli również sesjom poświęconym muzyce XV i XVI wieku.
 • 3 lipca 2017 r. uczestnicy projektu spotkali się w Pradze, aby dokonać ewaluacji dotychczasowej działalności i omówić plany publikacyjne i konferencyjne; sprawozdanie z prac zespołu warszawskiego przedstawił Paweł Gancarczyk.
 • 20 czerwca 2017 r. odbyło się w Instytucie Sztuki PAN seminarium 4 z cyklu "SoundMe". Referat pt. "Musical past and regionalism in Valentin Triller's Ein Schlesich singebüchlein (Wrocław 1555)" wygłosił Antonio Chemotti. W seminarium udział wzięło 17 osób - pracownicy i doktoranci Instytutu oraz zaproszeni goście.
 • 31 maja 2017 r. Antonio Chemotti wygłosił w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium wykład pt. "The musical past in 16th-century Silesia".
 • 16 maja 2017 r. odbyło się w Instytucie Sztuki PAN seminarium 3 z cyklu "SoundMe". Referat "Wawelski rękopis Kk I.2 ze zbiorów wawelskich - historia, praktyka i nowe ustalenia" wygłosił mgr Jacek Iwaszko (Uniwersytet Warszawski). W seminarium uczestniczyli pracownicy i doktoranci Instytutu oraz zaproszeni goście.
 • 30-31 marca 2017 r. w Cambridge odbyło się kolejne spotkanie uczestników projektu, poświęcone ewaluacji dotychczas przeprowadzonych badań, omówieniu planów publikacyjnych i upowszechnieniowych. Antonio Chemotti zaprezentował referat poświęcony śpiewnikowi Valentina Trillera (Wrocław 1555), jego kontekstom kulturowym i wybranemu repertuarowi. Podczas seminarium poprowadzonego przez Davida Ebena (Praga) wykonano i omówiono różne wersje jednej z pieśni Petrusa Wilhelmiego de Grudencz zachowanej w źródłach XV i XVI w. (w tym w śpiewniku V. Trillera).
 • 28 lutego 2017 r. odbyło się w Instytucie Sztuki PAN seminarium 2 z cyklu "SoundMe". Referat "Havete veduto che vi sia segni del cantar a dui chori? Muzyka i autorytet ksiąg liturgicznych w kościele św. Marka w Wenecji" wygłosił Bartłomiej Gembicki. W seminarium wzięło udział 25 osób - pracownicy i doktoranci IS PAN, zaproszeni goście i studenci.
 • 13 grudnia 2016 r. odbyło się w Instytucie Sztuki PAN seminarium 1 z cyklu "SoundMe". Referat "Music for the dead in Italy, 1550-1650" wygłosił Antonio Chemotti. W seminarium uczestniczyli pracownicy i doktoranci Instytutu oraz zaproszeni goście (m.in. z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego).
   

 

 • 1-2 grudnia 2016 r. miała miejsce w Heidelbergu interdyscyplinarna konferencja "The Authority of Materiality", kończąca pierwszą fazę realizacji projektu. Bartłomiej Gembicki przedstawił referat "Havete veduto che vi sia segni del cantar a dui chori? Music and authority of the liturgical sources at St. Mark's in Venice". Antonio Chemotti poprowadził jedną z sesji.
 • 27-29 listopada 2016 r. w Heidelbergu odbyło się piąte spotkanie uczestników projektu, podczas którego skoncentrowano się na zagadnieniach z zakresu studiów materialnych w naukach historycznych, a także na powiązaniu badań muzykologicznych z praktyką muzyczną (w dn. 29 listopada w spotkaniu wzięli udział wykonawcy z zespołu Ascoli Ensemble). Antonio Chemotti poprowadził dyskusję nt. społecznych aspektów funkcjonowania druków muzycznych oraz przygotował - wraz z Pawłem Gancarczykiem - transkrypcje do praktycznomuzycznej części spotkania.
 • 28 października 2016 r. w Instytucie Sztuki PAN prof. Elżbieta Witkowska-Zaremba wygłosiła wykład pt. „Historical thinking in the late medieval music theory”. Wykładu wysłuchali uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście.
 • 27-28 października 2016 r. w Instytucie Sztuki PAN odbyło się czwarte spotkanie wszystkich uczestników projektu zorganizowane przez zespół polski. Poświęcone ono było analizom źródeł w powiązaniu z ich typologią. Paweł Gancarczyk przedstawił referat wprowadzający pt. „Introduction to typology of musical sources”. Podczas seminarium w Gabinecie Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie Antonio Chemotti, Paweł Gancarczyk i Bartłomiej Gembicki przedstawili tamtejsze źródła powiązane z tematyką projektu.
 • 18-19 września 2016 r. w Pradze odbyło się trzecie spotkanie wszystkich uczestników projektu poświęcone zagadnieniom powiązania muzyki z rytuałami liturgicznymi, przestrzenią i architekturą. W wykładzie wprowadzającym do konferencji Paweł Gancarczyk przedstawił zagadnienie muzycznej identyfikacji Europy Środkowej XV i XVI wieku. W dalszej części spotkania Antonio Chemotti i Bartłomiej Gembicki w swoich referatach odnieśli się krytycznie do niektórych aspektów interpretacji obecności muzyki w liturgii i przestrzeni sakralnej, odwołując się do przykładów z terenu Włoch XVI i początku XVII wieku.
   
 • 15-16 września 2016 r. Paweł Gancarczyk uczestniczył w konferencji zamykającej program HERA „Cultural Encounters”, a zarazem otwierającej nowy program „Uses of the Past”, w ramach którego realizowany jest grant SoundMe. W spotkaniu zorganizowanym w Pradze uczestniczyli przedstawiciele 36 projektów z 19 krajów.
 • 30-31 sierpnia 2016 r. odbyło się w Cambridge spotkanie uczestników projektu poświęcone metodologii badań nad przeszłością, pamięcią i tradycją oraz wybranym problemom historiografii. Podczas jednego z seminariów Bartłomiej Gembicki wygłosił referat nt. rozumienia pojęć „szkoła wenecka” i „polichóralność wenecka” w piśmiennictwie muzykologicznym.
 • 11-12 lipca 2016 r. odbyło się w Utrechcie pierwsze spotkanie uczestników projektu, którego celem była prezentacja zakresów badawczych poszczególnych zespołów, wyznaczenie szczegółowych kierunków badań oraz zdefiniowanie głównych problemów metodologicznych. Zagadnienia te w odniesieniu do zespołu warszawskiego omówił Paweł Gancarczyk.