Konwersatorium Zakładu Muzykologii IS PAN (ONLINE)

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzdhY2JjOTgtNzU4Ni00MzhmLWJiYjEtNmE5YzM0YTI5N2Mw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2242876f22-9d3a-4215-a78f-92e429dbe224%22%2c%22Oid%22%3a%22ba831ea5-c501-4198-a0c8-d1d75c915524%22%7d


dr Antonio Chemotti,
A Sweet but Grave and Sad Melody”. Music and Emotion in Post-Tridentine Liturgies for the Dead.

This lecture investigates the relation between music and emotions in exequies celebrated in post-Tridentine Italy (c. 1550–1650), studying the ways in which the emotions connected to the sound of the liturgy were constructed, understood, and verbalised. The idea that music could evoke powerful emotional responses is omnipresent in sixteenth- and seventeenth-century music theory: this paper seeks to identify a related yet different culture of musical emotionality, one that could also be cultivated by educated but not ‘professional’ listeners. To that end, it focusses on literary sources that address the soundscape of the liturgical celebration but were not intended for readers versed in music and/or music theory. It will become clear that the emotional function ascribed to music mirrors a precise understanding of the liturgy for the dead and, ultimately, of death itself.

ANTONIO CHEMOTTI studied at the Faculty of Musicology at the University of Pavia. From 2013 to 2016, he held a position as research fellow at Ludwig Maximilian University in Munich, where he wrote a doctoral dissertation that examined polyphonic music for the liturgy for the dead in post-Tridentine Italy. From 2016 to 2019, he was a postdoctoral researcher in the HERA Project Sound Memories: The Musical Past in Late Medieval and Early Modern Europe, working on the musical culture of sixteenth-century Silesia. In 2020 he was selected as the 2020/2021 Andrew W Mellon Fellow at Villa I Tatti – The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies in Florence. He is based at the Institute of Art of the Polish Academy of Sciences in Warsaw.Wykład poświęcony będzie relacjom między muzyką a emocjami w egzekwiach odprawianych w potrydenckich Włoszech (ok. 1550–1650). Omówione zostaną sposoby konstruowania, rozumienia i werbalizacji emocji związanych z liturgią muzyczną. Opinia, że muzyka może wywoływać silne reakcje emocjonalne jest wszechobecna w teorii muzyki XVI i XVII w.: wykład ma na celu zidentyfikowanie związanej z nią, ale odmiennej kultury emocjonalności muzycznej, którą mogli również uprawiać wykształceni, ale „nieprofesjonalni” słuchacze. W tym celu koncentruje się na źródłach literackich, które odnoszą się do pejzażu dźwiękowego celebracji liturgicznych, ale nie są przeznaczone dla czytelników obeznanych z muzyką i/lub teorią muzyki. Wydaje się jasne, że funkcja emocjonalna przypisywana muzyce odzwierciedlała rozumienie liturgii za zmarłych i ostatecznie samej śmierci.

ANTONIO CHEMOTTI studiował muzykologię na uniwersytecie w Pawii. W latach 2013-2016 był pracownikiem naukowym uniwersytetu w Monachium, gdzie przygotował swoją dysertację doktorską poświęconą muzyce polifonicznej w liturgii za zmarłych w potrydenckich Włoszech. W latach 2016-2019 był zatrudniony w projekcie HERA “Sound Memories: The Musical Past in Late Medieval and Early Modern Europe”, w którym zajmował się kulturą muzyczną XVI-wiecznego Śląska. W 2020 r. został Andrew W Mellon Fellow w ośrodku badań nad włoskim renesansem prowadzonym przez Uniwersytet Harvarda we Florencji (Villa I Tatti). Od 2016 r. pracuje w Instytucie Sztuki PAN, od 2020 r. jako członek redakcji kwartalnika „Muzyka”.