Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty

Dyrekcja Instytutu Sztuki PAN ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie
Teatr Węgajty – 35 lat teatru antropologicznego i poszukiwań społeczno-kulturowych

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu "SONATA BIS 7" (2017/26/E/HS2/00357)

Stypendium doktoranckie na okres 60 miesięcy

Wymagania wobec kandydatów:

 • tytuł magistra w dziedzinie kulturoznawstwa bądź odpowiadającej;
 • kandydat/ka w chwili rozpoczęcia badań jest doktorantem/ką;
 • specjalizacja w badaniach nad teatrem alternatywnym, sztuką partycypacyjną, teatrem osób z niepełnosprawnościami, animacją kultury;
 • posiada udokumentowany dorobek badawczy w wyróżnionych obszarach (publikacje naukowe i/lub prezentacje na konferencjach);
 • zakres badań podejmowanych podczas realizacji projektu częściowo pokrywa się z zagadnieniami opracowywanymi przez doktoranta/kę na potrzeby pracy doktorskiej;
 • biegła znajomość języka angielskiego;
 • silna motywacja do pracy i rozwoju naukowego;
 • gotowość do pracy w nieregularnych ramach czasowych, poza miejscem zamieszkania (w okresie prowadzenia badań terenowych).

Opis zadań:

 • przygotowanie narzędzia badawczego i prowadzenie badań terenowych w kraju i za granicą dotyczących pracy i oddziaływania Teatru Węgajty;
 • transkrypcja wywiadów;
 • prowadzenie kwerend badawczych w kraju i za granicą;
 • analiza literatury i materiału badawczego;
 • współredakcja monografii poświęconej Teatrowi Węgajty;
 • udział w przygotowaniu publikacji zbiorowej poświęconej metodzie pracy Teatru Węgajty;
 • prezentacja wyników projektu w publikacjach naukowych, w tym anglojęzycznych;
 • prezentacja wyników projektu podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych;
 • współorganizacja konferencji międzynarodowej;
 • uczestnictwo w zebraniach zespołu badawczego.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
 • CV wraz z wykazem publikacji, prezentacji na konferencjach i wykazem innych osiągnięć naukowych;
 • list motywacyjny (1800-2000 znaków);
 • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków umożliwiających ubieganie się o stypendium zgodnie z "Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki";
 • list rekomendacyjny opiekuna naukowego, np. promotora.

Termin i miejsce składania ofert:

Zgłoszenia kandydatów w formie papierowej i cyfrowej winny być złożone w Sekretariacie Instytutu Sztuki PAN osobiście lub drogą pocztową (sekretariatispan@gmail.com) w nieprzekraczalnym terminie do dn. 6 kwietnia 2018 r. od daty ogłoszenia konkursu
na adres:
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ul. Długa 26/28, 00-950 Warszawa
(w przypadku przesyłki – decyduje data stempla pocztowego)

W zgłoszeniu prosimy zawrzeć klauzulę:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
W przypadku wygrania konkursu oświadczam, że w Instytucie Sztuki PAN będę corocznie składać deklarację zgody na zaliczenie mnie do liczby osób, która będzie uwzględniana przy przyznawaniu środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego Instytutu w ramach prowadzonej działalności statutowej.
Oświadczam również, że w okresie zatrudnienia w projekcie nie będę pobierać innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN". (Nie dotyczy laureatów konkursu ETIUDA).

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. W etapie pierwszym Komisja Konkursowa dokona wstępnej oceny kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. Najwyżej ocenieni kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, stanowiącą drugi etap konkursu, która zostanie przeprowadzona między 16 a 19 kwietnia 2018 roku.
Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji tylko wybranych kandydatów.


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 20 kwietnia 2018 roku.