Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko doktorant-stypendysta w projekcie NCN OPUS „Muzyka w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach: źródła, repertuar, konteksty”

 

Nazwa jednostki: Instytut Sztuki PAN, Warszawa
Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta

Wymagane kwalifikacje
- tytuł zawodowy magistra w zakresie muzykologii lub sztuk muzycznych (teoria muzyki, edukacja muzyczna, muzyka kościelna)
- udokumentowane zainteresowanie badaniami nad historią muzyki średniowiecza
- umiejętność analizy i transkrypcji chorału gregoriańskiego
- znajomość liturgii oraz języka łacińskiego co najmniej na poziomie podstawowym
- znajomość języka angielskiego lub niemieckiego co najmniej na poziomie średniozaawansowanym
- uczestnictwo w studiach doktoranckich lub w seminarium doktorskim

Opis zadań
- praca nad źródłami liturgiczno-muzycznymi dokumentującymi kulturę muzyczną zakonu krzyżackiego oraz państwa zakonnego w Prusach
- przeprowadzanie kwerend źródłowych w zakresie kultury muzycznej państwa zakonu krzyżackiego w Prusach w bibliotekach i archiwach polskich i zagranicznych
- analiza i transkrypcja oficjów maryjnych i innych śpiewów związanych z kultem Najświętszej Marii Panny pochodzących ze źródeł związanych z zakonem krzyżackim
- wygłaszanie referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych
- przygotowanie dysertacji doktorskiej
- przygotowanie do druku dwóch artykułów do punktowanych czasopism lub monografii
- prace organizacyjne związane z upowszechnianiem wyników badań

Typ konkursu: OPUS
Termin składania ofert: 14 czerwca 2019 r.
Forma składania ofert: elektroniczna: pawel.gancarczyk@ispan.pl lub pocztą tradycyjną: Instytut Sztuki PAN, ul. Długa 26/28, 00-950 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego)
Forma zatrudnienia: stypendium naukowe
Warunki zatrudnienia: 36 miesięcy, wysokość stypendium: 3.350 zł miesięcznie, początek pracy: lipiec 2019 r.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie składają następujące dokumenty:
- skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich
- CV wraz z wykazem publikacji, referatów na konferencjach i innych osiągnięć naukowych
- list motywacyjny zawierający odniesienia do wymagań stawianych w konkursie
- dokument potwierdzający uczestnictwo w studiach doktoranckich lub w seminarium doktorskim
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym etapie Komisja Stypendialna powołana przez dyrektora Instytutu Sztuki PAN dokona wstępnej oceny kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. Kandydaci spełniające kryteria formalne i merytoryczne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną stanowiącą drugi etap konkursu, najpóźniej 7 dni przed terminem rozmowy.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28 czerwca 2019 r. a jego wynik zostanie ogłoszony na stronie Instytutu Sztuki PAN.