Konkurs na stanowisko asystenta technicznego w projekcie naukowym Teatr Węgajty

Dyrekcja Instytutu Sztuki PAN ogłasza konkurs na stanowisko: pomocnicze Senior Technician, asystenta technicznego w projekcie naukowym Teatr Węgajty – 35 lat teatru antropologicznego i poszukiwań społeczno-kulturowych

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu "SONATA BIS 7" (2017/26/E/HS2/00357)

Liczba wolnych etatów: 1
Zatrudnienie: umowa o pracę – etat: 18 miesięcy

Wymagane kwalifikacje jakie winien/winna spełnić kandydat/kandydatka:

 1. filmowiec, dokumentalista, z udokumentowanym, wieloletnim dorobkiem filmowym w dziedzinie działań teatru alternatywnego i pedagogiki teatralnej. (Dokumentacja filmowa działań  prowadzonych w województwie warmińsko-mazurskim będzie dodatkowym atutem)
 2. zna specyfikę pracy Teatru Węgajty, śledzi przemiany zespołu i posiada wieloletnie doświadczenie w dokumentowaniu jego przedstawień i działań artystyczno-społecznych;
 3. posiada udokumentowany dorobek w dziedzinie montażu materiałów archiwalnych działań teatru alternatywnego w Polsce. (Dokumentacja materiałów archiwalnych Teatru Węgajty będzie dodatkowym atutem);
 4. zajmuje się umieszczaniem archiwizowanego materiału filmowego w internecie i na dyskach zewnętrznych;
 5. dysponuje odpowiednim sprzętem do archiwizacji oraz obróbki materiału filmowego przekazywanego przez Teatr Węgajty na różnych nośnikach (VHS, DVD, mp4 itp.);
 6. gotowość do częstych pobytów w Teatrze Węgajty;
 7. gotowość do pracy w nieregularnych ramach czasowych, poza miejscem zamieszkania (w okresie towarzyszenia zespołowi w działaniach artystycznych prowadzonych zarówno w siedzibie Teatru Węgajty, jak i poza nią);


Opis zadań:

Osoba zatrudniona na stanowisku Senior Technician będzie odpowiedzialna za:

 1. zarchiwizowanie i zmontowanie materiału filmowego przedstawień i działań artystyczno-społecznych Teatru Węgajty;
 2. współpraca z zespołem badawczym nad wyborem materiałów audiowizualnych i ikonograficznych umieszczonym w cyfrowym Archiwum Teatru Węgajty;
 3. opisanie zmontowanego materiału i umieszczenie go w strukturze budowanego cyfrowego Archiwum Teatru Węgajty;
 4. dokumentowanie wybranych działań teatralnych, artystyczno-społecznych i naukowych związanych z Teatrem Węgajty;
 5. uczestnictwo w zebraniach zespołu badawczego.
   

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o składanie następujących dokumentów:

 1. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 2. list motywacyjny (1800-2000 znaków);
 3. życiorys (CV) zawierający następujące punkty:
 • wykaz zrealizowanych filmów dokumentalnych poświęconych działaniom z dziedziny teatru alternatywnego i pedagogiki teatralnej,
 • wykaz zrealizowanej dokumentacji filmowej działań Teatru Węgajty,
 • wykaz zmontowanych archiwalnych materiałów działań teatru alternatywnego w Polsce
 1. zapis w formie elektronicznej lub na wybranych nośnikach (DVD, mp4) dwóch wybranych fragmentów filmowych (do 10 minut każdy), w tym:
 • fragmentu filmu dokumentalnego poświęconego działaniom teatru alternatywnego (dokument na temat Teatru Węgajty będzie dodatkowym atutem),
 • zmontowanych materiałów archiwalnych działań teatru alternatywnego w Polsce (materiał poświęcony działaniom Teatru Węgajty będzie dodatkowym atutem).

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 17 lipca 2020 roku

w formie elektronicznej na adres: sekretariatispan@gmail.com z dopiskiem "konkurs – SONATA BIS" lub pocztą tradycyjną: Instytut Sztuki PAN, ul. Długa 26/28 00-950 Warszawa, skrytka pocztowa 994 (decyduje data stempla pocztowego).

W zgłoszeniu prosimy zawrzeć klauzulę:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10.05.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. , poz. 1000).
Oświadczam również, że w okresie zatrudnienia w projekcie nie będę pobierać innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN oraz nie będę pobierać innego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy (w tym pracodawcy posiadającego siedzibę poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej)".

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. W etapie pierwszym Komisja Konkursowa dokona wstępnej oceny kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. Najwyżej ocenieni kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, stanowiącą drugi etap konkursu, która zostanie przeprowadzona między 24 a 27 lipca 2020 roku.
Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji tylko wybranych kandydatów.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 28 lipca 2020 roku.

Klauzula informacyjna RODO