Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Muzykologii

Dyrekcja Instytutu Sztuki PAN ogłasza konkurs na stanowisko asystenta

 

Warunki, jakie winien/winna spełniać kandydat/kandydatka:

  • ukończone studia magisterskie w zakresie muzykologii (specjalność etnomuzykologia)
  • doświadczenie w etnomuzykologicznej pracy terenowej, dokumentacji i opracowywaniu źródłowych materiałów archiwalnych
  • umiejętność dokonywania transkrypcji muzycznej z zapisów dźwiękowych muzyki ludowej
  • umiejętność prowadzenia prac redakcyjnych i edytorskich (w tym obsługa komputerowych programów do zapisu nutowego)

Przystępujący do konkursu kandydat powinien złożyć następujące dokumenty:

  • zgłoszenie w formie podania do Dyrektora Instytutu Sztuki PAN
  • dyplom uzyskania stopnia magistra
  • życiorys naukowy oraz inne osiągnięcia zawodowe
  • wykaz publikacji
  • opinia promotora
  • oświadczenie kandydata, że w razie wygrania konkursu Instytut Sztuki będzie jego podstawowym miejscem pracy

Termin i miejsce składania ofert:

Zgłoszenia kandydatów w formie papierowej i cyfrowej winny być złożone w Sekretariacie Instytutu Sztuki PAN osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dn. 8 grudnia 2017 r. od daty ogłoszenia konkursu
na adres:
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ul. Długa 26/28, 00-950 Warszawa
(w przypadku przesyłki – decyduje data stempla pocztowego)

Uprzejmie prosimy o umieszczenie na kopercie adnotacji: „Konkurs – asystent, Zakład Muzykologii”.