Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Muzykologii

Zwyciężczynią konkurs jest dr Irina Chachulska

 Dyrekcja Instytutu Sztuki PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Muzykologii / Pracowni Historii Muzyki IS PAN

Wymagania wobec kandydatów:

 • ukończone magisterskie studia muzykologiczne
 • posiadany stopień naukowy doktora
 • doświadczenie w badaniach nad chorałem gregoriańskim
 • znajomość muzycznej paleografii i kodykologii

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • zgłoszenie do udziału w konkursie
 • odpis dyplomów dokumentujących posiadane stopnie zawodowe i naukowe
 • życiorys ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu edukacji, pracy zawodowej i aktywności naukowej
 • wykaz publikacji
 • opinia promotora w przewodzie doktorskim
 • ewentualne zaświadczenia o zdobytych dodatkowych kwalifikacjach
 • oświadczenie, że w razie wygrania konkursu Instytut Sztuki PAN będzie podstawowym miejscem pracy kandydata

Termin i miejsce składania ofert:

Zgłoszenia kandydatów w formie papierowej i cyfrowej winny być złożone w Sekretariacie Instytutu Sztuki PAN osobiście lub drogą pocztową (ispan@ispan.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dn. 9 stycznia 2018 r. od daty ogłoszenia konkursu
na adres:
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ul. Długa 26/28, 00-950 Warszawa
(w przypadku przesyłki – decyduje data stempla pocztowego)

Komisja konkursowa przeprowadzi z kandydatami spełniającymi warunki konkursu rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową lub listownie co najmniej na 14 dni przed jej terminem.

Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Instytutu Sztuki PAN nie później niż 18 lutego 2018 r.

Instytut Sztuki PAN zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru kandydata.

Uprzejmie prosimy o umieszczenie na kopercie adnotacji: „Konkurs – adiunkt, Zakład Muzykologii”.


Warszawa, 19 grudnia 2018                Dyrektor Instytutu Sztuki PAN