Konkurs na stanowisko adiunkta w Zbiorach Specjalnych i Dokumentacji Teatru Instytutu Sztuki PAN

Dyrekcja Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zbiorach Specjalnych i  Dokumentacji Teatru Instytutu Sztuki PAN

 

Warunki, jakie winien/winna spełnić kandydat/kandydatka:

 • stopień naukowy co najmniej doktora uzyskany w dyscyplinie historia sztuki
 • biegła znajomość języka polskiego i przynajmniej jednego obcego (np. angielski, niemiecki, francuski, rosyjski)
 • udokumentowane publikacjami doświadczenie w badaniach nad kulturą i sztuką XIX i zwłaszcza XX w., ze szczególnym uwzględnieniem sztuki polskiej
 • doświadczenie w pracach przy archiwizowaniu i opracowywaniu dokumentów życia artystycznego oraz spuścizn wybitnych twórców, umiejętność sporządzania opisów inwentarzowych i znajomość sposobów katalogowania
 • doświadczenie w przeprowadzaniu kwerend w zasobach archiwalnych
 • doświadczenie edytorskie, umiejętność redagowania i przygotowywania do druku tekstów źródłowych i naukowych
 • udokumentowane uczestnictwo w grantach  naukowych
 • udokumentowany czynny udział w sesjach i konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych

 

Przystępujący do konkursu kandydat/kandydatka powinien/powinna złożyć następujące dokumenty:

 1. zgłoszenie udziału w konkursie
 2. odpisy dyplomów dokumentujących posiadane stopnie naukowe / tytuł naukowy
 3. życiorys ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu edukacji, pracy zawodowej i aktywności naukowej
 4. wykaz publikacji
 5. w przypadku kandydatów ze stopniem doktora - opinia samodzielnego pracownika naukowego z dyscypliny, którą reprezentuje kandydatka/kandydat
 6. oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu i zatrudnienia, Instytut Sztuki PAN będzie podstawowym miejscem pracy kandydata
 7. oświadczenie RODO

mile widziane:

 1. skan wybranego tekstu naukowego (lub link do tekstu) kandydatki/kandydata opublikowany lub złożony do druku
 2. zaświadczenia o zdobytych dodatkowych kwalifikacjach.

 

Termin i miejsce składania ofert:
Dokumenty w formie cyfrowej winny być przesłane do Działu Kadr Instytutu Sztuki PAN na adres: kadry@ispan.pl (preferowany jeden plik) w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty ogłoszenia konkursu, czyli do 05.12.2021 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu:
Komisja konkursowa przeprowadzi z kandydatkami/kandydatami spełniającymi warunki konkursu rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmowy kandydaci są informowani drogą mailową co najmniej 7 dni przed jej terminem.
W przypadku utrzymywania stanu epidemii rozmowy mogą odbywać się online, z wykorzystaniem platformy Teams.
Wyniki konkursu są podawane na stronie internetowej Instytutu Sztuki PAN nie później niż po 60 dniach od daty ogłoszenia konkursu.

 

Uwagi:
Umowa na czas określony.
Instytut Sztuki PAN zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru kandydata.
Instytut Sztuki PAN nie zapewnia mieszkania.

 

Klauzula informacyjna RODO