Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Muzykologii

Dyrekcja Instytutu Sztuki PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Muzykologii IS PAN.

Warunki, jakie winien/winna spełnić kandydat/kandydatka:

  1. stopień doktora
  2. doświadczenie w badaniach nad historią muzyki XVIII i XIX wieku
  3. doświadczenie w pracy nad źródłami, w tym w zakresie edycji źródeł muzycznych
  4. znajomość języka angielskiego


Przystępujący do konkursu kandydat/kandydatka powinien/powinna złożyć następujące dokumenty:

  1. zgłoszenie do udziału w konkursie w formie podania do Dyrektora Instytutu Sztuki PAN
  2. skan dyplomu doktorskiego lub jego odpisu
  3. CV wraz z wykazem publikacji, referatów na konferencjach i innych osiągnięć naukowych
  4. list motywacyjny zawierający odniesienia do wymagań stawianych w konkursie
  5. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu i zatrudnienia Instytut Sztuki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata; kandydat wyraża zgodę na zaliczenie do grupy pracowników N.

Termin i miejsce składania ofert:
Zgłoszenia przyjmowane są w formie cyfrowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ispan@ispan.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 VI 2020 roku. Uprzejmie prosimy o zatytułowanie przesyłki: "Konkurs – adiunkt – Zakład Muzykologii".

Rozstrzygnięcie konkursu:

Komisja konkursowa przeprowadzi z kandydatami spełniającymi warunki konkursu rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową co najmniej 14 dni przed jej terminem. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Instytutu Sztuki PAN, www.ispan.pl, nie później niż 16 VII 2020 roku.

Uwagi:
Instytut Sztuki PAN zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru kandydata.
Instytut Sztuki PAN nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna RODO