Interdyscyplinarne seminarium „Migracje artystyczne w XIX, XX i XXI wieku”

22 lutego b.r. (wtorek) [przeniesione z 25 stycznia], godz. 13:00, Michał Jaczyński (UJ), Muzyka żydowska w powszechnym życiu muzycznym Europy Środkowej w dwudziestoleciu międzywojennym. Spotkanie na platformie Microsoft Teams


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3asjDc63jExwSRXf1y3ISKt8R9CIHEVQ7a1h9txDLeBh41%40thread.tacv2/1634647158936?context=%7b%22Tid%22%3a%2242876f22-9d3a-4215-a78f-92e429dbe224%22%2c%22Oid%22%3a%226a9c60b9-6670-4a32-99d9-f8e515201172%22%7d
 


Michał Jaczyński (UJ), Muzyka żydowska w powszechnym życiu muzycznym Europy Środkowej w dwudziestoleciu międzywojennym
 
Celem prowadzonych przez Michała Jaczyńskiego badań jest prześledzenie form obecności muzyki żydowskiej – artystycznej i popularnej – w powszechnej kulturze muzycznej dwudziestolecia międzywojennego, w czterech ośrodkach wielkomiejskich: Wiedniu, Pradze, Warszawie i Lwowie.

Osadzenie badań w dwudziestoleciu międzywojennym wyznacza perspektywę spoglądania na muzykę żydowską jako element już funkcjonujący w powszechnej kulturze muzycznej, lecz stanowiący przedmiot sporów i dyskusji nie mniej gorących niż te, które miały miejsce w XIX wieku, a więc w okresie, kiedy rozpoczął się transfer mniejszościowej kultury żydowskiej do sfery publicznej. W omawianym okresie o formach obecności muzyki żydowskiej na oficjalnym rynku muzycznym decyduje nadal napięcie między tym, co przyswojone i tym, co „obce”. Jest ono widoczne zarówno na poziomie dyskusji estetycznych (także tych toczonych wewnątrz środowiska żydowskiego), jak i – szczególnie intensywnych – sporów społecznych i politycznych, które w latach 30. będą decydować o wycofywaniu się twórców muzyki żydowskiej do sfery mniejszościowej.
      

Kinematographische Rundschau 1917 nr 466, s. 32    Dawid Ajzensztadt i chór Wielkiej Synagogi [ŻIH]
 
 

Cykliczne, otwarte interdyscyplinarne seminarium „Migracje artystyczne w XIX, XX i XXI wieku” w Instytucie Sztuki PAN.
Celem spotkań jest wspólny namysł nad przepływami i migracjami ludzi, dzieł i idei, a także poszukiwanie i wypróbowywanie różnych metod i języków badawczych, dzięki którym można o tego rodzaju zjawiskach rozmawiać w interdyscyplinarnym gronie.

Spotkania koordynują: dr hab. Beata Bolesławska-Lewandowska i dr hab. Jolanta Guzy-Pasiak (Zakład Muzykologii – Muzyka polska za granicą)